[:en]

“Don’t listen, please don’t listen, they don’t know and are just plain rude”

That’s something I’ve been telling myself for ages. It has become my favourite mantra together with “So it goes” (okay I’ve stolen that one from the King of Literature), “Everything will be fine” and “There are more planes in the sky” for when I’m scared to fly again.

It took some time for me to work. I can still remember the first time I needed to tell myself not to listen. I was startled, ‘Did she really just say that to me?’ and after a moment I came back with the realization that she really, really did. It might have been a little joke, just to tease me, but it felt like a knife in my heart.

“Ha, so you’ve become a bit softer huh?”
She told me while she gave me a hug

I had no idea how to respond. How dó you respond to something like that?! You see, I’m not size 36, I’m not even size 38. But I’m fucking fine with that. I’m indeed soft and damn funny so there is that. But still… Yes, I’ve became a bit ‘softer’ over the last five years when you didn’t have time to see me. I also became more mature, smarter, more creative and a better human being. Why don’t point that out?

People always find a reason to give their well-meant opinion about stuff they have no right to form an opinion about. No, really.. they have no right to form an opinion about you, your size, good looking face, incredible personality or whatever they will find, and even tell it to you.

And the ‘you’ve become a bit softer hu?’ is one of the nicest “well-meant” opinions I’ve heard. Go figure.

It doesn’t matter if the opinion they loudly give you is not really that mean or super bitchy. You don’t need to take it. In fact you don’t even need to listen to them. You really, really don’t!

Steal my mantra, please steal my mantra and keep telling yourself you don’t need to listen when people give you “well-meant”  opinions, because your own opinion is the only one that matters.[:nl]

“Niet luisteren, niks van aantrekken, ze hebben geen idee en weten niet wat ze zeggen”

Dat is iets dat ik mezelf al jaren vertel. Het is een van mijn mantra’s geworden, samen met ‘So it goes’ (oké die gaat uit naar de Koning van de literatuur), ‘Het komt allemaal wel goed’ en ‘Er vliegen zoveel vliegtuigen’, voor als ik weer eens bang ben om te vliegen.

Het duurde wel even voordat hij werkte. Ik kan me nog zo goed het eerste moment herinneren dat ik mezelf echt moest voorhouden niet te luisteren. Ik was verbaasd, ‘Zei ze dat nou echt?’ en na een kort moment realiseerde ik me dat ze dat écht had gezegd. Het was misschien een klein grapje, gewoon om me wat te plagen, maar het voelde als een steek in mijn hart.

“Ha, je bent flink wat zachter geworden”
Zei ze me terwijl ze een knuffel gaf

Ik had geen idee hoe ik moest antwoorden. Hoe reageer je op zoiets? Kijk, ik ben geen maatje 36, niet eens 38. Maar ik kan daar prima mee leven. Ik ben inderdaad zacht en daarnaast hilarisch dus ach, genoeg leuke kanten. Maar toch.. Ja, ik ben wat ‘zachter’ geworden tijdens de afgelopen vijf jaar toen je geen tijd had me te zien. Ik ben ook meer volwassen, slimmer, creatiever en een beter mens geworden in die tussentijd. Waarom wijs je me daar niet op?

Mensen zullen altijd een reden vinden om hun goedbedoelde mening te geven over dingen waar ze geen recht hebben een mening over te vormen. Nee echt, ze hebben dat recht écht niet om over jou, je vormen, je prachtige gezicht en je amazing persoonlijkheid, een mening te vormen en je die ook nog eens te vertellen.

De ‘Ha, dus jij bent nogal wat zachter geworden?’ was nog zelfs een van de aardigste goedbedoelde opmerkingen die ik heb gehoord. Go figure.

Het maakt niet uit of de mening die ze luid verkondigen niet gemeen of vervelend bedoeld is. Je hoeft hem niet te accepteren. Je hoeft niet eens te luisteren. Nee echt niet!

Gebruik mijn mantra en hou jezelf voor dat je écht niet hoeft te luisteren als mensen je goedbedoelde opmerkingen geven, want jouw eigen mening is de enige die er toe doet.[:]

Share: